พิธีเปิด Co-Working Space ของ DAT โดย รมต. กระทรวงดีอีเอส ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

    “ดีป้า” จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เปิด Co-Working Space และห้องฝึกอบรม
สถาบัน DAT เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล หนุน Thailand Digital Valley ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน EEC นำร่องทักษะขาดแคลน AI และ Data Science

     10 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “DIGITAL TECH CO-WORKING SPACE” พิธีเปิด Co-Working Space และห้องฝึกอบรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแรงงานทักษะดิจิทัลขั้นสูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ สร้างอาชีพด้านดิจิทัลรองรับศูนย์กลางดิจิทัลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) ในพื้นที่ Thailand Digital Valley เตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัล ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และ โดยรอบ รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ คาดพัฒนากำลังคนดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า 500 คนต่อปี

      โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

     นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งสัมฤทธิผลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษา จนเกิดเป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมบูรณาการสร้างขึ้นจนเป็นต้นแบบในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรความรู้ขั้นพื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง เพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง และยังมีการสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงความสามารถของ AI และ Data Sciences มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในเขตพื้นที่ Thailand Digital Valley ตลอดจนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยรอบได้

“ดีป้ามีภารกิจที่จะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและกำลังดิจิทัลให้พร้อมรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สำหรับโครงการ DAT ตลอดการดำเนิน ที่ผ่านมาได้พัฒนาโครงสร้างสำคัญ อันได้แก่ AI server และการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการใน EEC, การจัดทำ Co-Working Spaceละห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ EEC Digital Academy Thailand (DAT) ได้สำเร็จแล้ว ทั้งนี้ดีป้า และม.เกษตร ยังได้เตรียมการต่อยอดโครงการดังกล่าว และโครงการสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลอย่างต่อเนื่องร่วมกันต่อไป”

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ดีป้ากำลังเร่งพัฒนา Thailand Digital Valley พื้นที่ 30 ไร่ ใน EECd สู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของอาเซียน (ASEAN Digital Hub) สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมคือด้านกำลังคนดิจิทัล ทั้งนี้การเปิดพื้นที่ Co-Working Space และห้องฝึกอบรม ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดขยายผลของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ EEC Digital Academy Thailand (DAT) ซึ่งเป็นโครงการที่ดีป้า ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ดำเนินงานผ่านมาตรการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางของการสร้างบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน AI และ Data Science ในพื้นที่ EEC ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Innovation Infrastructure)

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC มีความพร้อมด้านศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัล ทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองการดำเนินงานดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงมาถึงวันที่พร้อมจะเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) ในงาน “DIGITAL TECH CO-WORKING SPACE”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า ม.เกษตรศาสตร์ มุ่งพัฒนาพื้นที่วิทยาเขตศรีราชาเป็นพื้นที่ใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และรองรับการเจริญเติบโตในการใช้เทคโนโลยีในขบวนการผลิต รวมถึงการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย และพัฒนาด้านกายภาพของวิทยาเขตศรีราชา และให้อยู่ในกรอบของ Green Campus โดยมีหลักการบริหารจัดการ ที่มีกายภาพที่สวยงามสร้างความประทับใจและบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรบูรณาการที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการในการพัฒนากำลังคนใน EEC ในลักษณะ Demand driven ตามความต้องการของสถานประกอบการที่อยู่ใน 10 กลุ่ม (S-CURVE) พัฒนาสู่การเป็นวิทยาเขตดิจิทัล โดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของดิจิทัล ลดขั้นตอนในการทำงาน เพิ่มคุณภาพในการทำงาน
และยกระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ ตลอดจนการเตรียมพร้อมบุคลากรเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต และ การบริการสังคม โดยใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อบริการแก่สังคม การพัฒนาชุมชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยรอบ ในทุกมิติ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อีกทั้งพื้นที่ Co-working space ที่ทันสมัย สวยงาม และตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัล ซึ่งจะเปิดบริการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและบุคคลภายนอก เพื่อใช้งานในการประชุม ทำงาน และสร้างสรรค์ผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบัน DAT คุณอุดมพร ตุงคะศิริ โทร 081-323-3249
หรือ Facebook Page Digital Academy Thailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *