About Us

Digital Academy Thailand

Digital Academy Thailand เป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรทางด้าน Digital ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา โดยได้รับการสนันสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล เกิดจากนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนฝัตกรรมดิจิทัล โดยการออกแบบ และปรับปรุงพื้นที่อาคารใช้สอยเดิมของมหาวิทยาลัยเพื่อก่อสร้าง Co-working space ห้องปฏิบัติการด้าน AI และ Data Science ห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในด้าน AI และ Data Science ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
พิธีเปิด DAT

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT)

หลักสูตรทั้ง 3 ด้าน

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

ประกอบไปด้วย 11หลักสูตร หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ระดับ

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ประกอบไปด้วย 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ระดับ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of things)

ประกอบไปด้วย 8 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ระดับ

บรรยากาศของผู้เข้าอบรม